Responsabilitat per accident a la via pública

La necessitat d’acreditar els fets i la connexió que tenen amb el mal estat de la via dificulta que prosperi la reclamació de responsabilitat a l’Ajuntament en absència de testimonis

Responsabilitat per accident a la via pública

La reclamació de responsabilitat a un ajuntament pel perjudici sofert a conseqüència d’un accident a la via pública a causa del mal estat d’aquesta —caigudes, cops, contusions—, es troba en moltes ocasions amb la dificultat de no comptar amb més proves que la mera denúncia presentada pel perjudicat davant la policia i les fotografies de l’estat de la via que s’hagin pogut fer, si no existeixen testimonis presencials dels fets.

El perjudicat es plantejarà si n’hi haurà prou amb el seu testimoni per a fer valdre que el fet es va produir tal com explica. S’ha de tenir en compte, a més, que ha de provar que el que va ocórrer és conseqüència del mal funcionament del servei públic i no d’altres circumstàncies, com anar mirant el mòbil, per exemple.

I, efectivament, la prova en principi recau en qui reclama ser rescabalat dels danys que se li han ocasionat. I per a això el reclamant pot acudir a qualsevol mitjà de prova admissible en dret, principalment l’interrogatori a les parts i testimonis.

Si no es compta amb ells, és possible que l’instructor de l’expedient obert a l’efecte proposi com a prova l’interrogatori del denunciant, però com a part i no com a testimoni, i potser no sigui suficient si no hi ha més proves, ja que es considera que el seu testimoni no li és perjudicial.

El reclamant en tot cas ha d’aportar l’informe mèdic de valoració econòmica de la lesió, sense perjudici del dret de l’administració a contradir-lo en fase de prova mitjançant informe de la seva companyia asseguradora de responsabilitat civil.

Si heu sofert un perjudici patrimonial del qual es podria derivar la responsabilitat de l’administració, els nostres professionals poden exigir les responsabilitats corresponents per al rescabalament del dany causat.

Subscrigui's a la nostra Newsletter